სამეთვალყურეო საბჭო

კოლეჯის უმაღლესი მართვის ორგანოა სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც შედგება 4 წევრისაგან. 

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში შედის: ა) დამსაქმებელთა წარმომადგენელი; ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი; გ) საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი; დ) პროფესიული სტუდენტების მშობელთა წარმომადგენელი; ე) პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენელი

სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები

  1. თორნიკე თოხაძე - საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი - თავმჯდომარე
  2. ირინა ქიტუაშვილი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი - მდივანი
  3. ნიკო გოგოლაძე - დამსაქმებელთა წარმომადგენელი - წევრი
  4. გიორგი სვანიძე - ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი - წევრი