დოკუმენტების მიღების ვადები !!!

დოკუმენტების მიღების ვადები პროფესიული მომზადების პროგრამაზე:

"ალგორითმებისტრუქტურულიობიექტზე ორიენტირებული და ენტერპრაიზ დაპროგრამება Java - ზე"

"სამგანზომილებიანიგრაფიკა 3Ds Max"

იწარმოებს 2022 წლის16,17,18  მარტს 10:00 – 17:00 საათამდე.

ჩარიცხვის უფლების მქონე პირმა ჩასარიცხად კოლეჯში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

·  განმცხადებლის საქართველოს მოქალაქის პირადობის/პასპორტის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

· ჩარიცხვის უფლების მქონე პირის 1 (ერთი) ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4.

· მინდობილობა კანონიერი წარმომადგენლობის შესახებ ან უფლებამოსილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი (თუ განცხადებას წერს კანონიერი წარმომადგენელი);

· ჩარიცხვის უფლების მქონე პირის (საქართველოს მოქალაქე) დაბადების მოწმობის ასლი(თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია და განცხადებას წერს მისი მშობელი)