დოკუმენტების მიღების ვადები !

დოკუმენტების მიღების ვადები პროფესიული მომზადების პროგრამაზე:

"ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark Up)" 

"მონაცემთა მართვა და ანალიზი (MS Excel Advance)“

იწარმოებს 2022 წლის 27,28,29 აპრილს 10:00 – 17:00 სთ.

ჩარიცხვის უფლების მქონე პირმა ჩასარიცხად კოლეჯში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

• განმცხადებლის საქართველოს მოქალაქის პირადობის/პასპორტის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

• ჩარიცხვის უფლების მქონე პირის 1 (ერთი) ცალი ფოტოსურათი, ზომით 3X4.

• მინდობილობა კანონიერი წარმომადგენლობის შესახებ ან უფლებამოსილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი (თუ განცხადებას წერს კანონიერი წარმომადგენელი);

• ჩარიცხვის უფლების მქონე პირის (საქართველოს მოქალაქე) დაბადების მოწმობის ასლი(თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია და განცხადებას წერს მისი მშობელი)