პროფესიული მომზადების პროგრამების სალექციო განრიგი!

პროფესიული მომზადების პროგრამებზე სწავლა იწყება 2022 წლის 2 მაისს! „ვებ გვერდის ინტერფეისის მოდელირება (Mark Up)“  „მონაცემთა მართვა და ანალიზი (MS Excel Advance)“