პროფესიული მომზადების პროგრამაზე დოკუმენტის მიღების ვადები

           

         სსიპ - კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის"  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე  -  „ვებ გვერდის იტერფეისის მოდელირება (Mark Up)"  აპლიკანტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების მიღების ვადა განმისაზღვრა 2023 წლის 09 თებერვლიდან 2023 წლის 13 თებერვლის ჩათვლით. 

              

           აპლიკანტთა ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტები:

  • განმცხადებლის საქართველოს მოქალაქის პირადობის/პასპორტის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  •  ჩარიცხვის უფლების მქონე პირის 1 (ერთი) ცალი ფოტო სურათი, ზომით 3X4;
  •  მინდობილობა კანონიერი წარმომადგენლობის შესახებ ან უფლებამოსილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი (თუ განცხადებას წერს კანონიერი წარმომადგენელი);
  •  ჩარიცხვის უფლების მქონე პირის (საქართველოს მოქალაქე) დაბადების მოწმობის ასლი (თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია და განცხადებას წერს მისი მშობელი).