ტრენინგკურსის ღირებულება: 500 ₾

ტრენინგკურსის ხანგრძლივობა: 36 საათი


ტრენინგკურსისმიზანია:

ტრენინგიგანკუთვნილიამართვისსაინფორმაციოსისტემების (Management Information Systems) შექმნისსაკითხებითდაინტერესებულიპირებისთვის (სპეციალისტები/მენეჯერები, დოქტორანტები, მაგისტრანტები), რომელთაცსურთბიზნესპროცესებისსამართავადგამოიყენონახალიუსაფრთხოინფორმაციულიტექნოლოგიები. ტრენინგკურსიდაკავშირებულიამნიშვნელოვანბიზნესპროცესებთანდაამოცანებთანდაუზრუნველყოფსინფორმაციულიუსაფრთხოებისმენეჯმენტისშეუფერხებელიინტეგრაციასარსებულორგანიზაციულსტრუქტურებსადაპროცესებში.

ტრენინგკურსისშედეგი:

მსმენელებიკურსისწარმატებითდასრულებისშემდეგშეძლებენსაშუალოდამსხვილკომპანიებშიმართონინფორმაციულიტექნოლოგიებისპროცესები,გააკეთონპროცესებისანალიზი, დაგეგმონახალიამოცანები, განსაზღვრონრისკები, ჩაატარონ IT აუდიტიტრენინგკურსშიაღწერილისაერთაშორისოსტანდარტებისდაცვით.

ტრენინგკურსზედაშვებისწინაპირობა:

პროგრამაზემსმენელადმიიღებანებისმიერიმსურველი, რომელსაცაქვსსაკუთარისაქმიანობისანალიზისადადამახსოვრებისუნარიდაინფორმაციულტექნოლოგიებისმიმართულებითმუშაობისგამოცდილება. სასურველიაპროექტებისმართვისგამოცდილებადაანალიტიკურიუნარები.

ტრენინგიორიენტირებულიაპირებზე, რომლებიცპასუხისმგებელნიარიან IT–ოპერაციებსადაინფორმაციულუზრუნველყოფაზე, ექსპერტებზე, კონსულტანტებსადასხვადაინტერესებულპირებზე, რომლებსაცეხებათინფორმაციულიუსაფრთხოებისმართვისფუნქციებისშესრულება.

მსმენელისსერტიფიცირება:

ტრენინგკურსისწარმატებითგავლისშემთხვევაშიმსმენელიმიიღებსსსიპკოლეჯის„ინფორმაციულიტექნოლოგიებისაკადემია“ტრენინგკურსისგავლისდამადასტურებელსერტიფიკატს.