ტრენინგკურსის ღირებულება: 500 ₾

ტრენინგკურსის ხანგრძლივობა: 120 საათი

ტრენინგკურსის მიზანია მსმენელს გააცნოს:

 • პერსონალური კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების ტექნიკური უზრუნველყოფის პრინციპები.
 • აპარატურული ნაწილის ტექნოლოგიური გაუმჯობესების თავისებურებები, მათი თავსებადობა და მახასიათებლები.
 •  კომპიუტერული ქსელების მუშაობის საბაზისო პრინციპები და ინფორმაციულ ტექნოლოგიური უსაფრთხოების საფუძვლები.
 • პორტატული და მობილური მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები.
 •  ოპერაციული სისტემის გამართვისა და ადმინისტრირების საკითხები.

ტრენინგკურსის შედეგი:

1. ტრენინგკურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

 • კომპიუტერის კლასიფიკაცია. პერსონალური კომპიუტერის ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობების იდენტიფიკაცია, მათი მახასიათებლები.
 • აპარატურული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები, მათი თავსებადობა.
 • სხვადასხვა დანიშნულების პერიფერიული მოწყობილობების დაკავშირებისა და მუშაობის თავისებურებები.
 •  ოპერაციული სისტემების, სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების ინსტალაცია, განახლება და გამართვა. დრაივერების ინსტალაცია და განახლება.
 • მობილური მოწყობილობების მუშაობის პრინციპები, მათი თავისებურებები, მობილური ოპერაციული სისტემების უსაფრთხოების პარამეტრების კონფიგურაცია და წარმოქმნილი გაუმართაობების აღმოფხვრა.
 • ქსელის ფუნდამენტალური პრინციპები. ქსელური ტოპოლოგიები და მისი არქიტექტურა.
 • უსაფრთხოების საფუძვლები. ვირუსებისა და ქსელური შეტევების ტიპები.
 • წვდომის კონტროლის მექანიზმები და Firewall-ის ტიპები.
 • OSI და TCP/IP მონაცემთა მოდელები.
 • მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელის გამართვა და კონფიგურაცია.

2. ტრენინგკურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი შეძლებს:

 • წარმოქმნილი  პროგრამული პრობლემების მიზეზის დადგენასა და მათ კვლიფიციურ აღმოფხვრას;
 • კომპიუტერის სრულ ტექნიკურ უზრუნველყოფას, მისი ძირითადი და დამხმარე აპარატურული ნაწილების დაკავშირებით;
 • დაზიანების შესაძლო მიზეზების დადგენას და  მათ აღმოფხვრას;
 • ქსელის ინსტალაციას და შემოწმებას. უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორის ინსტალაცია და კონფიგურაციას.
 • ქსელური პრობლემების აღმოჩენას და აღმოფხვრას.
 • უსაფრთხოების საჭირო დონის დადგენას და წესების შემუშავებას.

ტრენინგკურსზე დაშვების წინაპირობა:

პროგრამაზე მსმენელად მიიღება ნებისმიერი მსურველი, რომელსაც გააჩნია დაკვირვებულობა, ყურადღებიანობა და საკუთარი საქმიანობის ანალიზის უნარი.

მსმენელის სერტიფიცირება:

ტრენინგკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს სსიპ კოლეჯის „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“ ტრენინგკურსის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.

CISCO-ს ქსელური აკადემიის ოფიციალურ საიტზე ონლაინ რეჟიმში ინგლისურენოვან ტესტირის გავლის შემთხვევაში ასევე მიიღებს CISCO-ს ქსელური აკადემიის სერტიფიკატს.