ცხადდება მეორადი ჩარიცხვები!!!

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

მისაღები კონტიგენტის კვოტის გაზრდის შემდეგ, 2022 წლის 14 ოქტომბრიდან 2022 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით, სსიპ - კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ცხადდება მეორადი ჩარიცხვები.

მეორადი ჩარიცხვის უფლებით შეუძლია ისარგებლოს:

1.    პირმა, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული ბაზაში და ამჟამად აკმაყოფილებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობას. აღნიშნულ პირს შეუძლია აირჩიოს „ინფორმაციის ტექნოლოგიის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.

2.    აპლიკანტმა, რომელიც რეგისტრირებულია ბაზაში, ჩაბარებული აქვს ტესტირება და ვერ ჩაირიცხა, შეუძლია აირჩიოს შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

·      ვებტექნოლოგიები;

·      კომპიუტერული ქსელი და სისტემები;

·      ინფორმაციის ტექნოლოგია.


გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია/ავტორიზაცია ვებ გვერდზე - vet.emis.ge